Hiroshi Kurosaka
1-8 Suita City
Osaka-Fu, 565-0871
Japan
HOME Phone: 81(668)792-958
HOME Email: kurosaka@dent.osaka-u.ac.jp