Hirohito Nagai
2-14-5 Sekiguchi Bldg 3
Kamariya Higashi Kanazawaku
Yokohama City, 236-0042
Japan
WORK Phone: 81(0457)861182
WORK Fax: 81(0457)861183
HOME Email: nagaiortho@gmail.com