Shoichro Iino
1-1 Shineicho, Kagoshima City
Kgoshima, 890-0072
Japan
HOME Phone: 81(199)255-8148